Regulamin Promocji -10% na Pierwsze Zamówienie dla Nowych Klientów

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji “Kod -10% na Pierwsze Zamówienie” oferowanej przez ENRAGE JAN I MACIEJ ŁASZKIEWICZ S.C., zwanej dalej “Organizatorem”.
1.2. Promocja jest skierowana wyłącznie do nowych klientów, którzy zarejestrują się w newsletterze Organizatora.
1.3. Promocja ma na celu zachęcenie nowych klientów do skorzystania z usług i produktów oferowanych przez Organizatora.

2. Warunki Uczestnictwa

2.1. Promocja jest dostępna wyłącznie dla klientów, którzy zarejestrują się w newsletterze Organizatora po dniu 16.08.2023.
2.2. Po rejestracji w newsletterze, uczestnik otrzyma drogą mailową kod rabatowy o wartości -10% na pierwsze zamówienie.
2.3. Kod rabatowy jest jednorazowy i przysługuje wyłącznie na pierwsze zamówienie dokonane na stronie internetowej Organizatora.
2.4. Kodów rabatowych nie można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi ani ofertami specjalnymi.

3. Zasady Korzystania z Kodu Rabatowego

3.1. Kod rabatowy można wykorzystać podczas składania zamówienia na stronie internetowej Organizatora.
3.2. Kod rabatowy daje prawo do zniżki w wysokości -10% od pełnej wartości zamówienia.
3.3. Kod rabatowy nie ma wartości pieniężnej i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki finansowe.
3.4. Kod rabatowy jest ważny przez 30 dni, po czym traci swoją ważność.

4. Nadużycia

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania i analizowania prób nadużycia kodów rabatowych.
4.2. Każda próba nadużycia, w tym wielokrotne rejestracje w celu uzyskania dodatkowych kodów rabatowych, będzie skutkować anulowaniem zamówienia i utratą prawa do korzystania z platformy Organizatora.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku stwierdzenia nadużycia.

5. Zmiany w Regulaminie

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania promocji oraz regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
5.2. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora.

6. Kontakt

6.1. Wszelkie pytania dotyczące promocji można kierować na adres e-mail [email protected].

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 16.08.2023 i obowiązuje do odwołania.

Terms and Conditions for the -10% Promotion on First Orders for New Customers

1. General Provisions

1.1. This document outlines the terms and conditions for participation in the “10% Discount Code on First Orders” promotion offered by ENRAGE JAN I MACIEJ ŁASZKIEWICZ S.C., hereinafter referred to as the “Organizer.”
1.2. This promotion is exclusively available to new customers who subscribe to the Organizer’s newsletter.
1.3. The promotion aims to encourage new customers to take advantage of the services and products offered by the Organizer.

2. Participation Requirements

2.1. The promotion is only available to customers who subscribe to the Organizer’s newsletter after August 16, 2023.
2.2. Upon newsletter registration, participants will receive a -10% discount code for their first order via email.
2.3. The discount code is single-use and valid only for the first order placed on the Organizer’s website.
2.4. Discount codes cannot be combined with other promotions, discount codes, or special offers.

3. Usage Rules for the Discount Code

3.1. The discount code can be applied during the checkout process on the Organizer’s website.
3.2. The discount code provides a 10% reduction from the total order value.
3.3. The discount code holds no cash value and is not exchangeable for cash or any other form of financial compensation.
3.4. The discount code is valid for 30 days, after which it will expire.

4. Misuse

4.1. The Organizer reserves the right to monitor and analyze attempts to misuse discount codes.
4.2. Any attempt at misuse, including multiple registrations to obtain additional discount codes, will result in the cancellation of the order and the loss of the right to use the Organizer’s platform.
4.3. The Organizer reserves the right to take legal action in case of misuse.

5. Changes to the Terms and Conditions

5.1. The Organizer reserves the right to modify or cancel the promotion and its terms and conditions without prior notice.
5.2. The current version of the terms and conditions will be available on the Organizer’s website.

6. Contact

6.1. For any inquiries related to the promotion, please contact us at [email protected].

These terms and conditions are effective as of August 16, 2023, and remain in effect until further notice.